கட்டுரைகள்

முன்கதை சுருக்கம் ராஜதுரையின் கிராமத்தில் எதிரிகள் தீ வைத்தனர். இதனால் 100 வீடுகள் தீக்கிரையானது. தீ வைத்தவர்களை ராஜதுரை கண்டு பிடித்து உதைக்கிறான்....