தொடர்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=pHCePUwD4v8 நீண்ட நாளுக்கு பிறகு பூமியே குளிர்ந்து விட்டது. தாமிரபரணி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இந்த சமயத்தில் தாமிரபரணி பற்றிய ஓரு வீடியோ தொடர்.
https://www.youtube.com/watch?v=49B_pFY2ceEநீண்ட நாளுக்கு பிறகு பூமியே குளிர்ந்து விட்டது. தாமிரபரணி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இந்த சமயத்தில் தாமிரபரணி பற்றிய ஓரு வீடியோ தொடர்.
இன்றைய தின நிகழ்வுகள் 366 – அலமானி எனப்படும் செருமனிய ஆதிகுடிகள் முற்றாக உறைந்திருந்த ரைன் ஆற்றைக் கடந்து உரோமை முற்றுகையிட்டனர். 533...
https://www.youtube.com/watch?v=a4JmF2xfNSw&t=157sமழை கொட்டுகிறது. நீண்ட நாளுக்கு பிறகு பூமியே குளிர்ந்து விட்டது. தாமிரபரணி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இந்த சமயத்தில் தாமிரபரணி பற்றிய ஓரு வீடியோ...
38. வெட்டுப்பட்ட காலுடன் கொடைவிழாவில் ஆடி ஆசி வழங்கிய சாமியாடி முன்கதை சுருக்கம் கிராமத்தில் வாழ்ந்த முத்துகிளி செல்போன் தொடர்பில் வீட்டுக்கு தெரியாமல்...
https://www.youtube.com/watch?v=UEOT7QUzE9s&t=117s மழை கொட்டுகிறது. நீண்ட நாளுக்கு பிறகு பூமியே குளிர்ந்து விட்டது. தாமிரபரணி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இந்த சமயத்தில் தாமிரபரணி பற்றிய ஓரு...