தன் பக்தனின் மனைவியை காத்த பெருங்குளம் மாயக்கூத்தர் (நவீன தாமிரபரணி மஹாத்மியம் – 125)