இரட்டை திருப்பதி அரவிந்த லோசனர் (நவீன தாமிரபரணி மஹாத்மியம் – 124)