கார்கோடகன் நாகம் வணங்கும் பெரிய பிரான் (நவீன தாமிரபரணி மஹாத்மியம் – 75)